laatste update: maart 2017

Op de balans of niet op de balans

On balance or off-balance, hoe zit het nu eigenlijk?

Alle leasecontracten moeten verantwoord worden in de boekhouding van een bedrijf. Het zijn immers verbintenissen die het bedrijf is aangegaan, waar financiële verplichtingen uit voortkomen. Maar niet alle leasecontracten worden op dezelfde manier in de boekhouding verwerkt.

 

Een belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen financiële leases en operationele leases. Op hoofdlijnen geldt het volgende:

 

- financiële leases worden altijd op de balans verantwoord, tegen de aanschafwaarde van het geleasete object. In de resultatenrekening worden de afschrijvingen van het geleasete object getoond.

 

- operationele leases worden niet op de balans getoond. Echter in de toelichting bij de jaarrekening moet aangegeven worden welke leaseverplichtingen de onderneming is aangegaan. In de resultatenrekening worden de leasetermijnen als kostenpost verantwoord.

 

Dit onderscheid houdt verband met de wens van de onderneming om al dan niet eigenaar te willen zijn en blijven van het object. Bij een operationele lease heeft de lessee de intentie om het object te gebruiken gedurende de duur van het leasecontract, maar niet langer. Bovendien draagt de lessee bij een operationele lease geen economisch risico op het geleasete object. Om die redenen wordt het algemeen geaccepteerd dat operationele lease niet op de balans zelf verantwoord hoeft te worden.